Mäntän tehtaiden sairauskassa · Säännöt

      

Säännöt


 


 

YLEISET MÄÄRÄYKSET

 

1 §

 

Vakuutuskassan nimi on Mäntän tehtaiden sairauskassa.

 

Kassan kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki.

 

2 §

 

Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja näiden sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Kassa toimii sairausvakuutus­laissa (1224/2004) tar­koitettuna työpaikkakassana.

 

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassala­kia (1164/1992).

 

Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Kassan sairausvakuutusl­ain mukaista toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos.

 

3 §

 

Kassassa on oltava vähintään 300 jäsentä.

 

 

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

 

 

4 §

 

Kassan toimintapiirin muodostavat:

 

 1. Metsä Tissue Oyj,
 2. Mäntän Energia Oy,
 3. KMV-Turvapalvelut Oy,
 4. Metsäliitto Osuuskunta Metsä Fibre Vilppulan saha sekä
 5. ne henkilöt, jotka olivat tämän sairauskassan jäseniä 30.4.2009 ja joiden työnantaja on Finla Työterveys ry
 6. ne henkilöt, jotka olivat tämän sairauskassan jäseniä 31.12.2009 ja joiden työnantaja on Metsäliitto Osuuskunta ilöt Tukitoiminnot
 7. Metsäliitto Osuuskunta HR- ja Palkkapalvelut
 8. ne henkilöt, jotka olivat tämän sairauskassan jäseniä 31.5.2015 ja joiden työnantaja on Kone Lahtinen Oy
 9. Mäntän tehtaiden sairauskassan toimihenkilöt

 

Edellä mainittuja työnantajia kutsutaan näissä säännöissä yhteisesti työnantajaksi. Toimintapiiriin kuulumisen edellytyksenä on, että henkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Kassan jäseneksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö.

Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, jotka toimivat Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevissa toimipisteissä lukuun ottamatta komennustehtäviä.

 

Lisäksi toimintapiiriin voivat kuulua työnantajan palveluksesta eläkkeelle 1.10.2014 tai sen jälkeen siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistä olleet kassan jäseninä vähintään 10 vuotta. Oikeutettuja kassan maksamiin sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin ovat ainoastaan ne eläkeläisjäsenet, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle suoraan toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksesta.

 

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden jatkamisesta kassalle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

 

Kassan toimintapiiriin kuuluvat myös henkilöt, jotka 1.10.2014 tai sen jälkeen eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää kuitenkin enintään neljä kuukautta. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi.

 

Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin. Ulkojäsenen on ilmoitettava jäsenyyden jatkamisesta kassalle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

 

Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai tämän sääntömuutoksen voimaantulosta.

Työsuhteessa olevan henkilön jäsenyys alkaa työsuhteen alkaessa.

 

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.

 

 

KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

5 §

 

Työsuhteessa oleva kassan jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen.

 

Eläkkeellä oleva kassan jäsen eroaa kassasta tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Eläkkeellä oleva jäsen katsotaan kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kolmen kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu.

 

Ulkojäsen eroaa kassasta tehtyään sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen kassan hallitukselle tai mentyään ansiotyöhön taikka ryhdyttyään yrittäjäksi. Ulkojäsen katsotaan kassasta eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kolmen kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu.

 

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä tai eläkkeellä ollessaan on eronnut kassasta ei ole oikeutettu liittymään uudelleen kassan jäseneksi. Ulkojäsenellä, joka on eronnut kassasta, ei ole oikeutta uudelleen liittyä kassan jäseneksi.

 

 

6 §

 

 Jäsenellä, joka eroaa kassasta, ei ole osuutta kassan varoihin.

 

 

VAKUUTUSMAKSUT

 

7 §

 

Kassan jäsenmaksu on työsuhteessa olevalta kassan jäseneltä 1,4 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.

 

Palkattoman vapaan aikana jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.

 

Eläkeläisjäseneltä, ulkojäseneltä sekä muusta kuin sairaudesta tai synnytyksestä johtuvalla palkattomalla lomalla olevalta jäseneltä peritään 50 euroa kuukaudessa. Jos palkaton loma alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään jäsenmaksua suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.

 

Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.

 

8 §

 

Työnantaja pidättää työsuhteessa olevan jäsenen jäsenmaksun palkasta palkanmaksun yhteydessä.

 

Palkattomalla lomalla olevan jäsenen, eläkeläisjäsenen ja ulkojäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kassan hallituksen määräämällä tavalla.

 

 

9 §

 

Kassan taloudellisen tilan niin vaatiessa kassan hallitus voi alentaa tai korottaa 7 §:ssä mainittua maksua enintään 25 prosentilla. Maksujen muutos, jonka kestoaika on yli kuusi kuukautta, on kuitenkin toteutettava sääntömuutoksena.

 

 

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN TOIMINTA

 

10 §

 

Jäsenellä on oikeus saada sen mukaisesti kuin sairausvakuutuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä määrätään:

 1. sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista;

 2. sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa;

 3. raskauden ja synnytyksen perusteella korvausta niistä johtuvista tarpeellisista kustannuksista;

 4. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityisäitiysrahaa;

 5. erityishoitorahaa;

 6. tartuntatautilain (583/1986) 27 §:ssä tarkoitettua päivärahaa ja korvausta ansion menetyksestä; sekä

 7. ihmisen elimen ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) 18 §:ssä tarkoitettua päivärahaa.

 

 

11 §

 

Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, niiden suuruus ja rajoitukset, vakuutuksen alkaminen ja päättyminen, etuuksien hakeminen ja suorittaminen, muutoksenhaku sekä sairausvakuutuslain mukaiseen toimintaan liittyvät tehtävät määräytyvät sairausvakuutuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

 

12 §

 

Kassa on oikeutettu saamaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastosta sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien suorittamiseen tarvittavat varat sekä kor­vausta kassan hallintokuluihin sen mukaan kuin sairausvakuutuslain täytäntöön­panosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1335/2004) säädetään.

 

 

LISÄETUUDET

 

13 §

 

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jon­ka sairau­den, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkä­rin tai muun asian­mukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoi­toon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustan­nuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaaranta­matta, olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä. Suoritettavasta korvauksesta tehdään en­nen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu vähennys.

 

Kustannuksina korvataan:

 

1.

a) lääkärinpalkkio, ei kuitenkaan hammaslääkärinpalkkiota, joka korvataan 8 kohdan pe­rusteella rajoittaen kassan vastuu enintään 5000 euron enimmäismäärään kunakin kalenterivuonna aiheutuneista kustannuksista;

b) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin ham­mashoidosta johtuva maksu sairaalan poliklinikka­maksu, sarjahoitomaksu, sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja ter­veydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäis­määriin saakka;

2.

a) sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussai­raalan muussa kuin psykiatrisessa toimintayksikössä annetusta lyhytaikai­sesta hoi­dosta perittävän hoi­topäivämaksun enimmäismäärään saakka. Korvausta suoritetaan enintään 60 hoitopäivältä kalenterivuodessa;

b) kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu edellä 2 a kohdassa mainittui­hin enimmäismää­riin saakka; sekä

c) yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksit­täistapauksessa katsoo siihen kohtuulliseksi suostua ja ellei hoito ole 1-8 kohdan nojalla muutoin korvattavaa;

3.

lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja pe­rusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Tästä poiketen maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun lääkekustannuksista. Korvaus las­ketaan siitä hinnas­ta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on lasket­tu.

4.

a) lääkärin määräämät laboratoriotutkimukset ja patologian alaan kuu­luvat tutki­mukset sekä niihin liittyvä näytteenotto silloin, kun tutkimus on myös sairausva­kuutuslain nojalla korvattavaa

b) lääkärin määräämät radiologiset tutkimukset silloin, kun tutkimus on myös sai­rausvakuutuslain nojalla korvattavaa, ei kuitenkaan tutkimuk­sen yhtey­dessä teh­täviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauk­sessa katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko koko­naan tai osaksi rajoittaen kassan vastuu enintään 2000 euron enimmäismäärään kunakin kalenterivuonna aiheutuneista kustannuksista;

c) lääkärin määräämä fysioterapia ja fysioterapeuttinen tutkimus sil­loin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa, hallituk­sen vuosittain vahvista­man korvausprosentin mukaan; sekä

d) lääkärin määräämä sytostaatti- ja keinomunuaishoito sekä valohoito silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa; sekä

e) hieronta, naprapatia-, kiropraktiikka- ja osteopatiahoito hallituk­sen vuosittain vahvistaman korvausprosentin mukaan

f) lääkärin määräämä kynsien ureahoito

g) psykoterapia rajoittaen kassan vastuu enintään 1000 euron enimmäismäärään kunakin kalenterivuonna aiheutuneista kustannuksista;

h) joukkoseulonnasta perityt maksut,

i) lääkärin määräämä jalkojen hoito

5.

a) kassan jäsenelle aiheutuneet sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden lait­teiden hankkimi­sen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustan­nukset halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustus­tapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista joh­tuen ole pidettävä välttämättömänä, silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuu­tuslain perusteella;

b) lääkärin tai muun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen ammattikoulu­tuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakustannukset

6.

lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden, tekojäsenten, hoitovälinei­den, laitteiden ja mittarien hankkiminen, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enin­tään 400 euron enimmäismäärään kunakin kalenterivuonna aiheutuneista kustannuk­sista ja jossa on otettu huomioon muualta saa­tavissa oleva kor­vaus tai mak­sualennus.

7.

vähintään vuoden kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien yksien silmäla­sien tai piilolinssien hinta 400 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä kor­jaaviksi. Silmälasikorvaukseen on oikeus joka toinen kalenterivuosi. Silmälasikorvausta vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkauksesta ja kaihileikkauksesta perittäviin maksuihin. Korvaussummat ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasihankinnan osalta; sekä

8.

a) hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suoritta­masta hoitotyöstäperit­ty palkkio tai maksu. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoi­toa, proteettisia toimenpiteitä ja ham­masteknistä työtä. Lisäetuute­na korvataan enintään 400 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista; sekä

b) hammaslääkärin palkkio, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin ham­massairauden parantamiseksi välttämätön hoito.

 

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jon­ka sairau­den, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkä­rin tai muun asian­mukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoi­toon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustan­nuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaaranta­matta, olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä. Suoritettavasta korvauksesta tehdään en­nen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu vähennys.

 

 

14 §

 

Näiden sääntöjen mukaisen korvauksen saamisen edellytyksenä on, että

1) tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut lääkäri taikka muu asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Terveydenhuollon oikeustur­vakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin; tai

2) yksityisessä terveydenhuollossa suoritettu tutkimus tai annettu hoito on tapah­tunut sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä.

 

Tarpeellisena hoitona ja tutkimuksena pidetään lääketieteellisesti yleisesti hyväksy­tyn, hyvän hoitokäytännön mukaista sairaudenhoitoa. Lääkärin määräys on hankitta­va ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Määräyksen perusteella on oikeus korvaukseen yhden vuoden ajan määräyksen antamisesta. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokertaa, jos tutkimus on suoritettu tai hoito annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Lääkkeitä, kliinisiä ravinto­valmisteita ja perusvoiteita korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

 

Ulkomailla annettu hoito korvataan enintään siihen määrään asti, mikä olisi jouduttu maksamaan, jos hoito olisi annettu Suomessa. Matkakuluja ulkomailla ei korvata.

 

Edellä 13 §:n 2 momentin 7 ja 8 kohdassa mainittuja enimmäismääriä voidaan marraskuussa pidettävän kassankokouksen päätöksellä tarkistaa seuraavan vuoden alusta lukien kassankokousvuoden kustannusten nousua vastaaviksi.


(15 § kumottu)

 


16 §

 

Edellä13 - 14 §:ssä määriteltyjä etuuksia kassa suorittaa vain siltä osin kuin ne ylit­tävät sairausvakuutuslain nojalla saatavat vastaavanlaiset korvaukset. Jos kassan jäsenellä on oikeus saada korvausta muunkin Suomen lain kuin sairausvakuutuslain nojalla, on hänelle suoritettava korvausta vain siltä osin, kuin se ylittää muun lain no­jalla suoritetta van korvauksen. Vastaavasti, jos jäsenellä on oikeus saada korvausta muun maan kuin Suomen lainsäädännön perusteella, kyseinen korvaus voidaan hal­lituksen harkinnan mukaan ottaa huomioon kokonaan tai osittain kassan korvausta määrättäessä.

 

17 §

 

Kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta lukien ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Kassa korvaa ainoastaan jäsenyysaikana syntyneitä kustannuksia.

 

LISÄETUUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET


18 §

 

Jos jäsen sairastuu ollessaan työnseisauksen tai lomautuksen taikka muun syyn kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi poissa työstään eikä palkattomalla vapaalla ollessaan suorita itse jäsenmaksua, hänelle ei makseta näiden sääntöjen 13 § ja 15 § mukaisia etuuksia kyseessä olevalta ajalta. Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa 13 §:n mukaista korvausta voidaan kuitenkin suorittaa hallituksen harkinnan mukaan käyttörahastosta.

 

19 §

 

Jos jäsen on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vilpillisesti antanut kassalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä lisäetuuden saamiseen tai suuruu­teen, voidaan hänelle kuuluva etuus evätä tai sitä alentaa sen mukaan kuin olosuh­teet huomioon ottaen on kohtuullista.

 

20 §

 

Kassa on lisäetuuksien osalta vastuusta vapaa sellaista jäsentä tai muuta edunsaa­jaa kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

 

Jos jäsen tai muu edunsaaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huoli­mattomuudesta, voidaan hänelle kuuluva lisäetuus evätä tai sitä alentaa tai jo myön­netyn etuuden suorittaminen keskeyttää sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ot­taen on kohtuullista.

 

Mitä 2 momentissa on määrätty sovelletaan myös, jos jäsen on tahallisesti estänyt parantumistaan tai ilman hyväksyttävää syytä ei ole suostunut kassan osoittaman lääkärin määräämään tutkimukseen tai hoitoon, vakavaa terveydellistä vahingonvaaraa aiheuttavaa toimenpidettä lukuun ottamatta.

 

21 §

 

Hallituksella on oikeus antamissaan yleisohjeissa määrätä ketä lääkäriä tai 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua asianmukaisen ammattikoulutuksen saanutta henkilöä taik­ka mitä sairaanhoito- tai tutkimuslaitosta tai apteekkia on käytettävä, kun kysymys on näiden sääntöjen perusteella lisäetuutena korvattavasta hoidosta.

 

Kassan jäsen on velvollinen käymään kassan hallituksen määräyksestä ja kassan kustannuksella korvausasian selvittämistä varten tutkittavana hallituksen määräämän lääkärin luona tai hallituksen määräämässä sairaanhoito- tai tutkimus­laitoksessa.

 

Jos jäsen ei noudata kassan hallituksen 1 tai 2 momentin nojalla antamaa määräystä, voidaan korvaus evätä joko kokonaan tai osaksi.

 

 

LISÄETUUKSIEN HAKEMINEN JA SUORITTAMINEN

 

22 §

 

Näiden sääntöjen mukaista lisäetuutta on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys.

 

Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu. Hautausavustusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun oikeus suorituk­seen on syntynyt. Myöhästymisestä huolimatta etuus voidaan kuitenkin myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.

 

Etuushakemukset on käsiteltävä kiireellisinä. Etuuden viivästymiseen sovelletaan vakuutuskassalain 91 §:n säännöksiä.

 

23 §

 

Näiden sääntöjen 13 - 14 §:nmukainen korvaus voidaan 16 §:nestämättä suorittaa täysimääräisenä, jos viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun muun korvauksen saaminen viivästyy kassan jäsenestä riippumattomasta syystä ja mikäli jäsen sitoutuu suorittamaan lain nojalla saamastaan korvausmäärästä takaisin kassalle sen suorittamaa korvausta vastaavan osan.

 

24 §

 

Jos kassan jäsen tai muu edunsaaja on saanut näiden sääntöjen mukaista lisäetuut­ta enemmän kuin mihin hänellä on ollut oikeus, on aiheettomasti maksettu etuus perittävä takaisin.

 

Aiheettomasti maksettu lisäetuus voidaan jättää osittain tai kokonaan takaisin perimättä, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi ja etuuden maksamisen ei ole katsottava johtuneen jäsenen tai edunsaajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos takaisin perittävä määrä on vähäinen.

 

Aiheettomasti maksettu lisäetuus saadaan periä takaisin myös kuittaamalla se vas­taisuudessa suoritettavista lisäetuuksista.

 

MUUTOKSENHAKU LISÄETUUSPÄÄTÖKSEEN

 

25 §

 

 

Kassan lisäetuuspäätökseen tyytymätön voi pyytää asiassa ratkaisusuosi­tusta Vakuu­tus- ja rahoitusneuvonnasta.

 

 

OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT

 

26 §

 

Kassalla on vararahasto ja käyttörahasto.

 

Vararahastoa on kartutettava vuosittain vähintään 20 prosentilla tilinpää­töksen osoittamasta ylijäämästä sen jälkeen kun siitä on vähennetty ta­seen osoittama alijäämä edellisil­tä tilikausilta. Kun vararahasto on vähin­tään yhtä suuri kuin tilikauden ja kah­den edelli­sen tilikauden vakuutus­maksutulon keskimäärä, ei siirto vararahastoon enää ole pakolli­nen.

 

Vararahastoa saadaan alentaa kassankokouksen päätöksen mukaisesti ai­noastaan vahvistetun taseen osoittaman alijäämän peittämiseksi.

 

Sen estämättä mitä 3 momentissa on sanottu, Finanssivalvonta voi ha­kemuksesta an­taa kassalle luvan erityisistä syistä alentaa vararahastonsa määrää, ei yleensä kuiten­kaan täyden vararahaston määrää pienemmäksi.

 

 

27 §

 

Käyttörahastoon on siirrettävä se osa ylijäämästä, jota ei ole siirretty vararahastoon.

 

Käyttörahastoa saadaan käyttää:

 1. tilinpäätöksen osoittaman alijäämän ensisijaiseen peittämiseen;

 2. hallituksen harkinnan mukaan 13 §:ssä määrättyjen etuuksien lisäämiseen hallituksen enintään vuodeksi kerrallaan vahvistaman suunnitelman mukaisesti; sekä

 3. 18 §:n 2momentissa mainittuun tarkoitukseen.

 

Jos käyttörahasto on muodostunut niin suureksi, että se on yli 30 prosenttia täyden vararahaston määrästä, kassan on ryhdyttävä toimenpiteisiin joko näiden sääntöjen mukaisten lisäetuuksien lisäämiseksi tai maksujen alentamiseksi.

 

 

VASTUUVELKA

 

28 §

 

 

Kassan vastuuvelan muodostaa korvausvastuu, joka vastaa sattuneiden vakuutustap­ahtumien johdosta suoritettavia, tilikauden päättyessä maksa­matta olevien lisäetuuksien korvausmääriä. Korvausvastuu lasketaan tilin­päätökseen Finanssivalvonnan määräys­ten mukaista laskuperustetta noudattaen.

 

 

TILINPÄÄTÖS

 

29 §

 

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

 

Kultakin tilikaudelta on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) ja Finanssivalvonnan antamien määräysten mukainen tilin­päätös, joka käsittää tuloslas­kelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpäätök­seen on liitettävä toimintakertomus. Tilinpää­tös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuu­kautta ennen varsinaista kassankokousta. Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

 

30 §

 

Jos käyttörahasto ei riitä kassan alijäämän peittämiseen, käytetään siihen varara­hastoa.

 

Kassalla ei ole vakuutuskassalain 76 §:ssä tarkoitettua lisämaksuvelvollisuutta.

 

 

 

TILINTARKASTUS

 

31 §

 

Kassalla on oltava vähintään yksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua tilintarkastajaa. Tilin­tarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö.

 

Tilintarkastajaksi valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei voi valita varatilintarkastajaa.

 

Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

 

Tilintarkastajan tai tilintarkastajien valinnasta päättää kassankokous. Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

 

 

(32 § kumottu) 

 

 

KASSANKOKOUS

 

33 §

 

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua.

 

Kassankokous on pidettävä kassan kotipaikassa.

 

 

34 §

 

Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan kas­sankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään kahta jäsentä.

 

Jäsenen asiamiehen äänioikeuden käyttäjän tulee esittää päivätty ja yksilöity val­takirja.

 

Kassankokouksessa ei saa käyttää avustajaa.

 

35 §

 

Kassalla on vuosittain kaksi varsinaista kassankokousta, joista toinen pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen viimeistään marraskuussa.

Viimeistään huhtikuussa pidettävässä varsinaisessa kassankokouksessa:

 1. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

 2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;

 4. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;

 5. päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä

 6. käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

 

Viimeistään marraskuussa pidettävässä varsinaisessa kassankokouksessa:

 1. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

 2. valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;

 3. valitaan tilintarkastajat ja tarvittavat varatilintarkastajat; sekä

 4. käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

 

36 §

 

Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

 

Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokoukses­sa äänioikeu­tetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutettujen yhteenlaske­tusta ääni­määrästä, tai Finanssivalvonta taikka kassan tilin­tarkastaja sitä kir­jallisesti vaatii ilmoitta­mansa asian käsittelyä varten.

 

Kokouskutsu on toimitettava 14 päivän kuluessa 2 momentissa tarkoitetun vaatimuk­sen esittämisestä.

 

37 §

 

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja vii­meistään viikkoa ennen kokousta. Jos päätöksen tekeminen kassanko­kouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toi­mitettava eri kutsu, jos kokous pide­tään myö­hemmin kuin neljän viikon kuluttua.

 

Kokouskutsu ja muut kassan tiedonannot saatetaan tiedoksi ilmoituksella, joka on kassan internetsivuilla.

 

38 §

 

Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta kas­san toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta on ilmoitettava kokouskutsussa.

 

Jos kassankokouksessa käsitellään kassan sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa.

 

39 §

 

Kassankokouksessa johtaa puhetta kokouksen tähän tehtävään valitsema henkilö.

 

Kassankokouksen päätökseksi tulee, jollei laista tai näistä säännöistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

 

Päätös, joka koskee kassan sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos äänioikeutetut, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ovat sitä kannattaneet. Sama vaatimus koskee kassan selvitystilaan asettamista ja sen purkamista muussa kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä kassan sulautumista koskevan sopimuksen hyväksymistä.

 

40 §

 

Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään.

 

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

41 §

 

Kassankokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä saapuvilla olleet äänioikeutetut ja heidän äänimääränsä, kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun tarkastettava ja allekirjoitettava. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidet­tävä kassan toimistossa jäsenten nähtävänä.

 

 

HALLITUS

 

42 §

 

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan jäsenet valitsevat kuusi varsinaista halli­tuksen jäsentä varajäsenineen. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi kaksi kassan jäsenten valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen.

 

43 §

 

Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. ottaa ja erottaa kassanjohtaja, kassan toimihenkilöt ja luottamuslääkäri sekä määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista;

 2. antaa kassanjohtajalle kassan juoksevan hallinnon ja muun toiminnan hoitamista varten tarvittavat ohjeet ja määräykset;

 3. huolehtia siitä, että kassan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asian­mukaisesti järjestetty;

 4. päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 49 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;

 5. päättää etuuksien myöntämisestä, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeuksia kassanjohtajalle tai kassan toimihenkilöille;

 6. kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tehdä toimintakertomuksessa kokoukselle esitys tilinpäätöksen osoittamaa yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi; sekä

 7. antaa oikeus kassan nimen kirjoittamiseen 48 §:n mukaisesti.

 

44 §

 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta­jan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

 

Hallituksen jäsen tai kassanjohtaja ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja kassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etuaan.

 

45 §

 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi hallituksen kutakin kokousta varten siihen erikseen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja kassanjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

 

Pöytäkirjaan on merkittävä:

 1. kokouksen päivämäärä, sen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

 2. kokouksessa saapuvilla olleet hallituksen jäsenet sekä muut henkilöt;

 3. kokouksessa käsitellyt asiat, siinä tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset sekä eriävät mielipiteet; sekä

 4. esteellisyydet ja muut tarpeellisiksi katsotut seikat.

 

 

KASSANJOHTAJA

 

46 §

 

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kas­sanjohtajan on huolehdittava, että kassan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Kassanjohtajalla on oikeus edustaa kassaa sellaisessa asiassa, joka vakuutuskassalain 33 §:n mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.

 

 

LUOTTAMUSLÄÄKÄRI

 

47 §

 

Kassalla on oltava luottamuslääkäri, jonka tehtävänä on toimia kassan lääketieteel­lisenä asiantuntijana.

 

 

KASSAN NIMENKIRJOITUS

 

48 §

 

Kassan nimen kirjoittavat hallituksen jäsen, kassanjohtaja tai hallituksen valtuuttama kassan toimihenkilö, kaksi yhdessä.

 

 

VAROJEN SIJOITTAMINEN JA LAINANOTTO

 

49 §

 

Kassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalm­iutta silmällä pitäen. Kassan varoja ei saa käyttää kassan toi­minnalle ilmeisesti vieraa­seen tarkoitukseen.

 

Kassa saa ottaa lainaa ainoastaan vakuutuskassalain 7 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin. Kassan ottamien lainojen yhteismäärä ei kuiten­kaan saa ilman Finanssival­vonnan suostumusta olla suurempi kuin yksi kymmenesosa edellisen ti­likauden vakuutusmaksutulosta.

 

 

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMINEN

 

50 §

 

Jos työnantaja haluaa muuttaa näissä säännöissä olevia työnantajaa koskeviavelvollisuuksia, on niistä kirjallisesti ilmoitettava kassalle vähintään 6 kuukautta en­nen muutoksen voimaantuloa.

 

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, kassan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin tarvittavien sääntömuutosten toteuttamiseksi.

 

 

JAKAUTUMINEN

 

51 §

 

Kassa ei voi jakautua vakuutuskassalain 13 luvussa säädetyllä tavalla.

 

 

KASSAN PURKAMINEN

 

52 §

 

Kassa on asetettava selvitystilaan ja purettava vakuutuskassalain 11 luvussa säädetyllä tavalla:

 1. jos kassan jäsenmäärä ei kahden viimeksi kuluneen kalenterivuoden päättyessä ole täyttänyt 3 §:ssä määrättyä vähimmäismäärää, eikä voida pitää todennäköisenä, että jäsenmäärä lähinnä seuraavan neljän kuukauden aikana tulee nousemaan tähän määrään;

 2. jos kassan tilinpäätös osoittaa alijäämää eikä alijäämää ole peitetty kahden seuraavan tilikauden aikana; sekä

 3. jos kassankokous on tehnyt päätöksen kassan purkamisesta.

 

53 §

 

Kassan purkautuessa jäljelle jäävät varat jaetaan niille, jotka selvitystilan alkaessa olivat kassan jäseniä. Varat jaetaan heidän selvitystilan alkamista välittömästi edeltäviltä 60 kuukaudelta suorittamiensa jäsenmaksujen osoittamassa suhteessa. Jos jaettava määrä on vähäinen, voi kassankokous kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tehdä päätöksen, että varat käytetään johonkin muuhun kassan toimintaa vastaavaan tai yleishyödylliseen tarkoitukseen.

 

 

 

Mäntän tehtaiden sairauskassa | Ylläpito | Kotisivuton.fi